Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Dyslexiezorg

Als er een vermoeden van dyslexie bestaat, kan een leerling in aanmerking komen voor dyslexiezorg. Deze zorg bestaat uit diagnose en behandeling van dyslexie en wordt sinds 1 januari 2015 bekostigd vanuit de gemeenten wanneer er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dit geldt voor leerlingen van 7-12 jaar. We spreken dan van EED-zorg. Ernstig betekent in dit geval dat de leerling een forse lees- of spellingachterstand heeft die hardnekkig is en met extra hulp niet kleiner wordt (achterstand en hardnekkigheid). Enkelvoudig betekent dat er geen andere factoren zijn die het lezen belemmeren.


Bij EED-zorg zijn, naast de ouders en het kind, drie partijen betrokken.

Allereerst de school van het kind. De school heeft als taak het onderwijs voor de leerling zo in te richten, dat hij zo optimaal mogelijk kan profiteren. Dat het aansluit bij de onderwijsbehoeften. Met andere woorden, ze biedt effectief leesonderwijs. Maar ook wanneer dat prima op orde is, kan het zijn dat een leerling onvoldoende vorderingen maakt. In dat geval biedt de school extra hulp. De meeste scholen werken daarbij volgens het “Protocol Leesproblemen & Dyslexie” waarin omschreven staat wat effectief leesonderwijs is, hoe de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht kan worden, op welke signalen gelet moet worden en hoe extra ondersteuning kan worden geboden. In de 'Handreiking ondersteuningsniveau 2 en 3' staat dit nog concreter uitgewerkt.  De ontwikkeling van de leerling, de geboden hulp en het resultaat daarvan legt de school vast in een leerlingvolgsysteem. Wanneer het vermoeden van dyslexie serieus is, kan de school gebruik maken van het leerlingendossier dyslexie.  Hierin worden alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de diagnostiek. Als de achterstand en hardnekkigheid kunnen worden aangetoond en het vermoeden van dyslexie kan worden onderbouwd, wordt het dossier overgedragen aan de behandelaar. Dit hele proces wordt beschreven in een 'Leidraad'. 

De behandelaar heeft allereerst de taak het dossier te beoordelen om te zien of het kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg. Als dat het geval is, zal er een onderzoek plaatsvinden. De behandelaar maakt hierbij gebruik van het “Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling” (versie 2.0, 2013). Hierin staat de procedure voor diagnostiek helder omschreven en ook hoe de behandeling vorm moet krijgen. Afstemming tussen de leerlingen en diens ouders, de school en de behandelaar is van groot belang. Ook al krijgt het kind een behandeling, dan nog vraagt dyslexie afstemming op school en in de klas.

De gemeente contracteert de behandelaar en beslist dus ook welke behandelaars een leerling kunnen onderzoeken en behandelen. Dit verschilt per regio en de informatie is op te vragen bij de betreffende gemeente. De gemeente onderhoudt het contact met de scholen in de meeste gevallen via samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

‘Dyslexie in het onderwijs’ schreef in opdracht van samenwerkingsverbanden en gemeenten een afstemmingsdocument over de EED-zorg in de regio Holland Rijnland. Klik hier voor beschrijving van dat traject